ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

          По оперативна програма  „Повишаване конкурентоспособността на „Метикс” ООД  чрез технологично обновление”по  договор BG161PO003-2.1.13-0048 от 13.10.2012г. е реализирала  проект за 1 112 026,32 лв  от които  60 %  или  556 000 лв – безвъзмездна финансова помощ за закупуване на:

Щанцова машина със CNC/ цифрово-програмно управление – модел  TruPunch 3000 S11

Технологична линия за прахово боядисване LPP -63

  • Агрегат за предварителна подготовка с газово подгряване тип MT PrP/G
  • Сушилня с газово подгряване тип MT PG/S
  • Комплекс за нанасяне на прахови бои  модел CEN®-50/C800-0.8/1.6-2MEA
  • Пещ за формиране с газово подгряване  тип MP PG/P
  • Монорелсов подвесен  конвейер  тип 55Nn

 

Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.

 

Реализирания проект, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

 

 

 

На 09.08.2013г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №   BG161PO003-2.3.02-0022-C0022 по ОП Повишаване конкурентоспособността на българската икономика“ приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ –  проект “По-конкурентоспособни с енергоспестяващи мерки“

Договорът възлиза на 252 639,16лв. от които, под формата на безвъзмездна финансова помощ 105 266.32  лв.,  срокът на изпълнение е  4 (четири) месеца.

 

В резултат от изпълнението му бяха закупени: 

 

Хидравлична гилотинна  преса  DURMA VS 3006

Компресор с честотно управление  Gardner Denver VS 15-7.5

Промишлена преса ALFRA Combi machining cart – 4 stations за направа на шини системи за силови електро-разпределителни табла,

Газов стенен кондензен котел VIESSMANN 200-W, 60kW 98% Hs /109% Hi

Вакуумно – тръбен колектор  VITOSOL  200-T  SP 2.3

Газово-керамични излъчватели за лъчисто отопление на промишлено помещение   B 48 2SX; G20-20 IE; 21 kW-Hi; 2,224m3/h

 

Реализирания проект, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

 

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, през програмният период 2007-2013г фирма  Метикс ООД разработи и внедри   три проекта.

        На 01.06.2011г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №   3МС-02-131/01.06.2011 г.Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие и висока конкурентоспособност на „Метикс” ООД между „МЕТИКС” ООД и МИЕ по процедура № BG161PO003-2.1.2008 „Покриване на международно признати стандарти””. Стойността на Договора  възлиза на 129 012.85 лв., като 75% от стойността му (96 759,44 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени: 

 – Система за вентилация и климатизация на работните помещения.

– Въведен стандарт Система за управление на околната среда ISO 14001:2004

Реализирания проект, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.