МКТП МЕТИКС

МКТП е комплектно електрическо съоръжение, което приема, преобразува и разпределя електрическата енергия на трифазния променлив ток с мощност до 1600kVA с напрежение 10;20/0,4kV и честота 50 Hz. Предназначени са за електрозахранване на жилищни, административни и производствени сгради. Работи на открито в условия на нормален климат. Монтират се върху предварително подготвен железобетонен фундамент. МКТП е конструктивно изградено от самостоятелно функциониращи: уредба СрН, уредба НН и силов трансформатор. Биват единични, двойни, проходен и краен тип, с мерене на страна СрН и НН. използва се различна апаратура според зададена схема – КРУ, мощностни разединители и др. Малки размери и тегло. Съвременен външен вид. Възможност за цветови избор. Голяма здравина.

Във връзка с нарастващия интерес към използването на възобновяемите енергийни източници фирма Метикс предлага МКТП за присъединяване на фотоволтаични и водноелектрически електроцентрали и ветрогенераторни паркове съгласно индивидуални проекти.

Инженерните решения са винаги съобразени с изискванията на клиента, като се предлагат оиптимални варианти за доставка или цялостно изпълнение на обекта. Метикс може да осигури цялостна доставка, монтаж и пускане в експлоатация – „изпълнение до ключ“ което да включва МКТП, инверторно оборудване, КРУ, повишаващи трансформатори, трансформатор(и) за собсвени нужди, системи за телеконтрол (RTU), системи за управление и наблюдение (SCADA), елеменмти по КИПиА и др.

МКТП Метикс отговаря на следните стандарти:

 1. БДС EN 62271-202:2007 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение изработени в заводски условия (IEC 62271-202:2006)”;
 2. БДС EN 62271-200:2012 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително (IEC 62271-200:2011);
 3. БДС EN 60265-1:2003 „Превключватели високо напрежение. Част 1: Превключватели за обявени напрежения над 1 kV и по-ниски от 52 kV (IEC 60265-1:1998)”;
 4. БДС EN 62271-1:2008 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания“;
 5. БДС EN 62271-105:2012 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 105: Комутационни апарати за променливо напрежение, комбинирани с предпазител за обявено напрежение над 1 кV до 52 кV включително (IEC 62271-105:2012)“;
 6. БДС EN 62271-102:2007 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001+поправка 1, април 2002+поправка 2, май:2003)”;
 7. БДС EN 61439-1:2011 „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства”;
 1. Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ);
 2. Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № Із СТПНОБП); и
 3. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 6 декември 2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.
 1. Наредба № рд-07-2от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Можете да изтеглите и пдф каталозите ни