БМКТП

Бетоновият комплектен трансформаторен пост е предназначен за електрозахранване на жилищни, административни и промишлени сгради за напрежение 20(10) / 0,4 kV. Работи на открито, в условия на нормален климат. БКТП се монтира върху предварително отлети ивични основи по изготвени от МЕТИКС чертежи.

Трафопостът е фабрично завършен, включващ Уредба Ср.Н, Уредба НН и Трансформатор. БКТП  може да бъде едно, две и три трансформаторни помещения. Изпълняват се и друг тип БКТП по индивидуален проект на клиента. Обслужването на трафопоста може да бъде едностранно, двустранно или тристранно според мястото за монтаж. Системата за вентилация осигурява липса на конденз и охлаждане на трансформатора. Цветът на БКТП е по желание на клиента.
Във връзка с нарастващия интерес към използването на възобновяемите енергийни източници фирма Метикс предлага БКТП за присъединяване на фотоволтаични и водноелектрически електроцентрали и ветрогенераторни паркове съгласно индивидуални проекти.
БКТП Метикс отговаря на следните стандарти:

БМКТП Метикс отговаря на следните стандарти:

 1. БДС EN 62271-202:2007 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение изработени в заводски условия (IEC 62271-202:2006)”;
 2. БДС EN 62271-200:2012 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително (IEC 62271-200:2011);
 3. БДС EN 60265-1:2003 „Превключватели високо напрежение. Част 1: Превключватели за обявени напрежения над 1 kV и по-ниски от 52 kV (IEC 60265-1:1998)”;
 4. БДС EN 62271-1:2008 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания“;
 5. БДС EN 62271-105:2012 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 105: Комутационни апарати за променливо напрежение, комбинирани с предпазител за обявено напрежение над 1 кV до 52 кV включително (IEC 62271-105:2012)“;
 6. БДС EN 62271-102:2007 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001+поправка 1, април 2002+поправка 2, май:2003)”;
 7. БДС EN 61439-1:2011 „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства”;
 1. Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ);
 2. Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № Із СТПНОБП); и
 3. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 6 декември 2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.
 4. Наредба № рд-07-2от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
– Номинално напрежение на страна Ср. Н – 20 (10) kV
– Номинално напрежение на страна Н. Н – 0,4 kV
– Номинална честота – 50 Hz
– Ток на термична устойчивост на страна Ср. Н – 20 kA/1s
– Ток на динамична устойчивост на страна Ср. Н – 40 kA/max
– Максимална мощност на трансформатора – 800 kVA
– Степен на защита на отсек Ср. Н и Н.Н IP 43
– Степен на защита на отсек Трансформатор IP 33
– Температура на околната среда oт -30C до +40С
– Надморска височина до 2000 м

Можете да изтеглите и пдф каталозите ни

Ако искате да имате бърз достъп до нашият каталог може да изтеглите в пдф формат.