„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г

На 13.03.2017г. Фирма Метикс ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма“ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Процедура чрез подбор  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж в МПС“

срок на изпълнение 12 месеца