Обявена е за кандидатстване процедура

Обявена е за кандидатстване процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите за фирма Метикс ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0551-C01“.Цялата документация, като и изискванията към кандидатите могат да бъдат намерени на адрес https://eumis2020.government.bg/