„Метикс“ ООД  подписа двугодишен договор с „ЧЕЗ

На 28.08.2017г. Фирма „Метикс“ ООД  подписа двугодишен договор с „ЧЕЗ

Разпределение България“ АД за доставка на Главно трансформаторно табло

за ниско напрежение за трансформаторни постове в сгради и

Разпределително табло за за ниско напрежение за трансформаторни постове

в сгради. Предмет на договора са складовете на“ ЧЕЗ Разпределение

България“ АД в градовете София, Левски, Враца  и Дупница и адреси

посочени от Възложителя на територията  обслужвана от него.